Home / Tipy & rady / Stavební výkresy od územního až po stavební rozhodnutí

Stavební výkresy od územního až po stavební rozhodnutí

Druhy stavebních výkresů se odvíjejí od stupně stavebního konání a jeho jednotlivých částí. Jejich vypracování mají na starost mnozí odborníci, od architekta, přes projektanta až po statika či geologa. Na zpracování technické stránky výkresu se používají různé specializované cad programy.

Situační výkres pro územní rozhodnutí

Většina běžné stavební dokumentace musí obsahovat výkres pro územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí je vlastně schválení daného typu stavby a její osazení na konkrétním pozemku, v konkrétní části obce nebo města. Každé město, městská část, nebo obec má svůj vlastní územní plán a zástavbovou studii, na základě které tyto rozhodnutí vydává budoucímu stavebníkovi.

Součástí dokumentace k územnímu rozhodnutí musí být:

·         urbanistické začlenění stavby do území,

·         vyznačení stavebního pozemku a umístění stavby ve vztahu k sousedním stavbám a hranici pozemku,

·         architektonická studie,

·         základní stavební, technické a konstrukční řešení stavby, včetně protipožární ochrany,

·         údaje o  zneškodnění odpadních vod, napojení na inženýrské sítě a infrastrukturu.

Všechny tyto údaje jsou vyznačené také na situačním výkrese stavby, vypracovaném v programu na kreslení, např. 2D cad programu, který je součástí dokumentace k územnímu rozhodnutí, které se předkládá stavebnímu úřadu na schválení.

Stavební výkresy ke stavebnímu povolení

Po udělení územního rozhodnutí se ke stavbě otevře stavební konání. V rámci stavebního konání se stavebnímu úřadu předkládá projekt stavby.

Projekt stavby obsahuje:

●       zastavovací plán (generální plán) – celková situace stavby,

●       vytyčovací výkresy – stavby ve všech pohledech, průřez stavby, půdorysy,

●       stavební výkresy pozemních a inženýrských objektů,

●       souhrnnou technickou zprávu,

●       průvodní zprávu.

Koordinační výkres stavby

Koordinační výkres je součástí realizačního projektu stavby. Realizační projekt stavby se dává většinou vypracovat k větším, komplikovanějším stavbám anebo stavbám, které jsou realizované dodavatelským způsobem.

Koordinační výkres vyjadřuje vztahy existujících a navrhovaných inženýrských sítí a rozvodů. Určuje budoucí napojení a vedení rozvodů a sítí v budoucí stavbě. Je v něm znázorněné výškové a polohové rozmístění vnitřních konstrukcí a zařízení.

Ne vždy je v rámci realizačního projektu vypracovaný také koordinační výkres. Často se mu nepřikládá velká důležitost, což je chyba.

Pokud by byl ke každé stavbě vypracovaný také koordinační výkres v Autocad lt, nemuselo by docházet ke kolizím různých rozvodů a vedení sítí.

Menší, jednoduché stavby, jako jsou rodinné domy, které se staví často svépomoci, nemusí mít vypracovaný realizační projekt. Může ho nahradit statické posouzení stavby.

About angelo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*